HANGYO [PANGALYUPO] NI PABLO INGON NGA USA KA PASTOR

Lesson 9*August 19-25/17 KEY TEXT: “Mga higala, naghangyo [nangalyupo] ako kaninyo, mahisama kamo kanako, maingon nga ako nahisama usab kaninyo.” Galatians 4:12. PASIUNA: Atong namatikdan nga ang sulat ni Apostol Pablo ngadto sa taga Galatia walay lipudlipod. Iyang gipadayag ang kabalaka ug lulan sa espirituhanong kaayohan nila. Sa kinatibuk-an imong makita unsa ka insakto ang…

Continue Reading →

GIKAN SA PAGKA MGA ULIPON NGADTO SA PAGKA MGA MANUNUNOD

Lesson 8* August 12-18/17 KEY TEXT: “Busa dili na kamo mga ulipon, apan anak na ug kung anak na, nan manununod pinaagi sa Dios.” Galatians 4:7. PASIUNA Gisulti-an ni Apostol Pablo ang mga Galatians nga dili na sila magkinabuhi ingon nga mga ulipon apan mga anak nga lalaki ug babaye sa Dios. Si Martin Luther…

Continue Reading →

ANG DALAN PAINGON SA PAGTOO

Lesson 7* August 7, 2017 (Hapit na ko nagmahay: Sa akong prayer request alang sa proteksyon sa delikado nga assignment sa atong kauban sa iglesya nga si Police Chief Inspector Jovie Espenido, usa ra gyud ang nag message sa ako nga iya gi-ampo. Tingali nag-ampo kamo alang kaniya pero wala lang mo nag message o…

Continue Reading →

Page 1 of 45