MGA DAGKU O NAG-UNA NGA TEMA SA 1 & 2 PETER

Lesson 13* June 17-23/17 KEY TEXT: “Siya sa Iyang kaugalingon nagdala [o nagpas-an] sa atong mga sala diha sa Iyang lawas didto sa cruz aron kita mahimong gawasnon gikan sa mga sala, nga aron magkinabuhi kita sa pagka matarung: pinaagi sa Iyang mga samad kita nangaayo.” I Peter 2:24. PASIUNA: Ang mga sinulat ni Apostol…

Continue Reading →

ANG ADLAW SA GINOO

Lesson 12* June 10-16/17 KEY TEXT: 2 Peter 3:11. Tungod kay kining mga butanga mangatunaw man sa ingon niana nga paagi, unsa nga matang sa imong pagkatawo nga ikaw kinahanglan gayud nga magapadulong sa kinabuhi sa pagka balaan ug pagka diosnon? PASIUNA: Sa mga katuigan nga milabay giisip ang tawo nga dili motoog Dios nga…

Continue Reading →

MGA MINI O PEKE NGA MGA MAGTUTUDLO

Lesson 11* June 3-9/17 KEY TEXT: “Gisaaran sila og kagawasan, apan sila sa ilang kaugalingon mga ulipon sa kadautan; kay ang mga tawo ulipon sila sa ilang gialagaran.” 2 Peter 2:19. PASIUNA: Sa I Peter nagpadayag siya sa iyang pagka magbalantay sa mga panon nga nagpasidaan ug nagpadasig sa paglig-on sa dili malikayan nga mga…

Continue Reading →

Page 1 of 42