THE WORK OF THE HOLY SPIRIT

LESSON 12 * MARCH 18- 24/17 KEY TEXT: Romans 15:13 Karon hinaut ang Dios sa paglaum magapuno diha sa tanang kalipay ug kalinaw diha sa pagtoo, nga kamo mapuno sa pagalaum pinaagi sa gahum sa Balaang Espiritu. PASIUNA: Sa nagakatapus na ang atong pagtoon karon nga tremestre mahitungod sa Balaang Espiritu ug pagka espirituhanon. Karon…

Continue Reading →

GRIEVING AND RESISTING THE SPIRIT

LESSON 11 March 11-17/17   KEY TEXT: Ug ayaw pasub-a ang Balaang Espiritu sa Dios, diin kamo nasilyohan alang sa adlaw sa katubsanan. Ephesians 4:30   PASIUNA: Ang Balaang Espiritu adunay lahi nga paagi sa paggiya sa makasasala: Pailhon o paamgohon siya sa iyang tinuod nga kahimtang sa iyang pagkamakasasala. Pukawan siya aron makabaton og…

Continue Reading →

THE HOLY SPIRIT, THE WORD, AND THE PRAYER

THE HOLY SPIRIT, THE WORD, AND THE PRAYER Lesson 10 March 4-10/17 KEY TEXT: Ang Espiritu usab nagatabang kanato sa atong mga kaluyahon. Kay wala kita mahibalo kung unsay angay natong iga ampo, apan ang Espiritu sa Iyang kaugalingon mao gayud ang magpataliwala alang kanato sa atong mga agulo nga dili nato ikasulti. Karon, Siya…

Continue Reading →

Page 1 of 37