KAHIMTANG SA TAWO

LESSON 3 *OCTOBER 14-20/17 KEY TEXT: “Ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios.” Romans 3:23. PASIUNA: Sa nag-una nga mga kapitulo sa Romans, si Apostol Pablo nangitag paagi sa pag establisar sa tulokibon nga kamatuoran, usa ka sentro sa maayong balita – ang makalolo-oy nga kahimtang sa tawo. Mao kini ang kamatuoran nga…

Continue Reading →

ANG KAGUBOT/KASAMOK

Pahinumdum: Tungod kay ang akong Facebook naabut na ang maximum sa mga higala dili nako maka dawat sa mga requests. Palihug sa mga bag-o nga nagsubaybay adto kamo magpadala og request for group membership sa: Wendell Serrano Homepage. KEY TEXT: “Ang kasugo-an gihatag ni Moses, apan ang grasya ug kamatouran miabot pinaagi kang Jesu-Kristo.” John…

Continue Reading →

ANG APOSTOL PABLO SA ROMA

KEY TEXT: “Una, ako nagpasalamat sa akong Dios pinaagi ni Jesu-Kristo alang kaninyong tanan, nga ang inyong pagto-o ginahisgotan sa tibo-ok kalibutan.” Romans 1:8. PASIUNA Si Martin Luther mga 500 na katuig niining bulan sa October mao ang miabli sa reliyosong kalibutan pinasikad sa sinulat sa Romans nga ang tawo mamatarung pinaagi sa pagto-o ug…

Continue Reading →

Page 1 of 47