DIOS O BAHANDI

Lesson 3 *January 13-19/18 KEY TEXT: “Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan Siyag ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa manluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw…

Continue Reading →

AKONG NAKITA, AKONG GUSTO, AKONG GIKUHA

Lesson 2 *January 6-12/18 KEY TEXT: “Ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe. Apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga.” Matthew 13:22. PASIUNA: Ang gugma sa salapi ug…

Continue Reading →

ANG IMPLUENSYA SA MATERIALISMO

Lesson 1 *December 30-January 5/18 KEY TEXT: “Ayaw kamo pagpahi-uyon sa kalibutan, apan nga kamo mausab pinaagi sa pag bag-o sa inyong hunahuna, aron inyong ikapakita unsa ang maayo ug madinawat ug hingpit nga kabubot-on sa Dios.” Romans 12:2 PASIUNA: Ato una hatagan og kahulogan ang pulong “materialism”. Mao kini ang nagpasulabi nga paghigugma sa…

Continue Reading →

Page 1 of 52