JESUS IN THE WRITINGS OF PETER

Lesson 8* May 13-19/17 KEY TEXT: “Kinsa Siya, mipas-an sa atong mga sala diha sa Iyang lawas pinaagi sa kahoy [cruz], aron kita, kinsa namatay sa pagpakasala, unta aron mabuhi ngadto sa pagka matarung —-pinaagi sa Iyang mga samad nga kita nangaayo.” I Peter 2:24. PASIUNA: Ato nang natun-an nga ang I Peter bisan unsa…

Continue Reading →

SERVANT LEADERSHIP

LESSON 7* MAY 6-12/17 KEY TEXT: “Isalig ang tanan natong kabalka ngadto Kaniya, kay Siya nagatagad/nag-amoma alang kanato.” I Peter 5:7. PASIUNA: Ang pagtoon gihimo alang sa mga nagatubo nga iglesya, nakaplagan nga ang dakung hinungdan sa pagtubo mao ang pagpasantop sa ka importante sa epektibo nga pagdumala o pagpangulo. Kini nga pagdumala gikuha sa…

Continue Reading →

SUFFERING FOR CHRIST

HANGYO: DAGHAN PA ANG WALA MAHIBALO NGA NIBALIK NA TA SA ATONG LESSON BISAYA, PLEASE E TAG INYONG FRIENDS O SHARE SA INYONG WALL. THANKS. KEY TEXT: 1 Peter 2:21 “Kay pinaagi niini kamo gitawag, tungod kay si Kristo nag-antos usab alang kanato, naghatag kanato og panig-ingnan [ehemplo], aron nga kita mosunod usab sa Iyang…

Continue Reading →

Page 1 of 40